FOBOS-THOR, s.r.o..
se sídlem Na Radosti 65/46, 155 21 Praha
identifikační číslo: 27546608

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníka a Zákona o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se  na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
2. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
3. „Prodávající“ je společnost FOBOS-THOR s.r.o., se sídlem Na Radosti 65/46, 155 21 Praha, IČ: 27546608.
4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.
5. Cenová nabídka, rozměry, provedení a počet kusů, jakož i specifikace a ceny výrobků, doplňků, příslušenství a prací, termín dodání a další skutečnosti v ní uvedené jsou pouze předběžné a orientační dle předběžných informací od objednatele (kupujícího).

Vady, reklamace, servis a záruka u oken a dveří

1. Při reklamaci je nutné co nejpřesněji popsat vadu výrobku a jak se projevuje. Je-li reklamovaná vada zhotovitelem uznána za vadu záruční, nepočítá se do záruční doby doba od uplatnění reklamace až do doby odstranění vady. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku.
2. Veškeré vady, nedodělky a reklamace budou posuzovány podle Smlouvy o dílo a jejích dodatků, Zaměřovacího listu a jeho příloh, Reklamačního řádu a jeho dodatků, technickou dokumentací, směrnicemi a dalšími dokumenty vydanými zhotovitelem a jeho dodavateli.
3. Výrobky s vadami mohou být po dohodě obou stran buď opraveny, vyměněny nebo na ně může být poskytnuta sleva. Sleva na výrobky může být poskytnuta pouze v případě, že výrobky nejsou dodány ve specifikaci, rozměrech a kvalitě podle Smlouvy o dílo, Cenové nabídky a dalších dokumentů, ale objednatel si je chce přesto ponechat. Poskytnutí slevy je považováno za kladné vyřízení reklamace vady nebo nedodělku. Jestli bude vyplacena sleva a v jaké výši, nebo jestli se budou vadné výrobky opravovat nebo vyrábět znovu, záleží na dohodě objednatele se zhotovitelem.
4. Provedení, a další specifikace výrobků a prací, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány v Cenové nabídce a Smlouvě o dílo a dalších dokumentech, nelze reklamovat a ani je považovat za vady.
5. Dále nelze uplatnit reklamaci na rosení skel, rámů, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenčí - jedná se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami, kromě rosení uvnitř izolačního skla, kdy se jedná o vadu skla.
6. Prasknutí skla po převzetí díla není vinou zhotovitele, proto nelze uplatnit jeho reklamaci. Sklo může být dodáno za úhradu v rámci placeného servisu.
7. Servisem se myslí seřízení, nastavení, mimozáruční opravy atd. všech výrobků, doplňků a příslušenství.
8. Do 3 měsíců od data montáže (předání a převzetí díla) zhotovitel provádí seřízení a nastavení výrobků zdarma (pouze na vyžádání objednatele). Po této lhůtě bude veškerý servis, díly, práce a doprava účtovány v rámci placeného servisu.
9. Pozáruční opravy a servis jsou prováděny zhotovitelem na základě písemného požadavku objednatele na jejich provedení. Požadavek musí být uplatněn na adrese sídla zhotovitele, nebo na pobočkách. Tyto opravy a servis jsou prováděny jako placené na náklady objednatele.
10. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, záměrným poškozením, poškozením jinou osobou než zhotovitelem, běžným opotřebením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo Návodem k obsluze a údržbě a živelnými pohromami.
11. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho části. Zhotovitel odstraňuje záruční vady na své náklady.
12. Zákonem stanovená doba pro vyřízení reklamace uplatněné zákazníkem – spotřebitelem je 30 dní. Pokud tato zákonná lhůta na odstranění vad nestačí, obě strany se mohou dohodnout písemně na prodloužení této doby na zhotovitelem stanovenou nezbytně nutnou dobu.
13. Povinností zhotovitele je poskytnout záruku v délce stanovené pro jednotlivé produkty a provádět záruční a pozáruční servis a opravy.
14. Zhotovitel poskytuje na dodávané výrobky, doplňky, příslušenství, provedené práce a opravy záruční dobu v těchto délkách, pokud není smluvně uvedeno jinak: Plastová, dřevěná a hliníková okna a dveře: 60 měsíců,  kování: 24 měsíců, příslušenství (žaluzie, markýzy, atd.): 24měsíců, montáž, zednické a jiné práce, které jsou součástí dodávky: 24 měsíců.

Záruční doba

1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba činí standarně 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba u plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří je 60 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
2. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší  a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Místo a způsob uplatnění reklamace
Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zakoupeného zboží zpátky prodejci. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího. Pokud kupující zasílá zboží poštou, musí současně zaslat i originál záručního listu spolu s originálem dokladu o koupi. K reklamaci musí být vždy doložen Formulář pro uplatnění reklamace .

Adresa pro zasílání reklamace

FOBOS-THOR, s.r.o..
Na Radosti 65/46
155 21 Praha

Lhůty pro uplatnění reklamace
1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytné uplatnit ihned bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, prodávající v takovém případě neodpovídá za zvětšení rozsahu škody, ačkoliv o vadě ví.
2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Firma FOBOS-THOR, s.r.o. je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Práva a povinnosti kupujícího
1. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Smlouvy odstoupit. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
2. Kupující má právo:
- Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
- Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud však kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil, tato práva mu nepřísluší.
Kupující, který není spotřebitelem, je povinen při převzetí zboží řádně toto zboží překontrolovat a to především jeho kompletnost a neporušenost. Doporučujeme to však i Kupujícímu, který je spotřebitelem za účelem předejití případným sporům o to, kdy vada vznikla.

Vyřízení reklamace
1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení.
2. Prodávající vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.
3. Nárok na uplatnění reklamace se nevztahuje na případy uvedené v záručním listě.
4. Pokud je výsledkem reklamace výměna za nové zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu na jeho adresu poštovní poukázkou anebo přeposlána na jeho účet.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01.11.2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.